fbpx

EXECLUB

ELROW SOFIA IMPORTANT INFO
 
GENERAL INFO

The following public transport lines have routes that pass near Arena Sofia: bus: 280, 305, 5; subway: M1, M4; trolleybus: 11, 5

We do NOT recommend coming with your cars, as the parking lot capacity is limited.

RAVE ENTRANCES - Rave ticket holders enter via B-0 or via B-1 (hall stairs). There will be stewards on site who can assist you if needed, and a coil, to maintain a smooth entry. Staggering will not be tolerated.

The event is 18+

A client who is under 18 years old is not allowed to enter the event. The amount for the purchased ticket is NONrefundable.

The event organizer is not responsible for the validity of tickets purchased from unofficial ticket distributors. Invalid tickets holders will not be admitted to the event.

If you damage or lose your wristband, the event organizer is NOT responsible for restoring the client's access to the event and the relevant area.

People with liquids, food, weapons, sharp objects, big objects, camera equipment, backpacks, perfumes, prohibited substances are NOT allowed to enter inside the hall.

In case of a problematic situation security has the right to suspend access to the event of any customer.

The event organizer is NOT responsible for lost items on the event territory.

The cloakroom is only responsible for jackets left in the prescribed manner and is not responsible for any other items placed or forgotten. If your cloakroom number is lost, you can get your jacket back for up to 7 days after the event.

Restrooms will be marked. To avoid waiting in lines, check the event map for the marked toilet locations. (You can find the MAP in the discussion of the Facebook event.) Access to the toilets is completely free.

All stewards, supervisors and guards will have identification numbers that must be displayed on a visible place. If there is a problem or a mishap, report it to the supervisors nearby. You can email any feedback at [email protected]

The event is completely cashless. The team is not allowed to accept cash except for the CASH DESK clerks.

The B-0 and B-1 lobbies will have CHILL ZONEs with photo corners, chill spots and a stand with finger food.

CASH DESK INFO

The elrow Sofia - Enchanted Forest event on March 9th at ARENA SOFIA hall will be CASHLESS and the event staff will not accept any cash except the CASH DESK clerks.

You can use both your MASTERCARD and VISA debit and credit cards as well as single-use festival cards that you can buy on the spot during the event at any CASH DESK for a fee of BGN 3 (this is the actual value of the card and EXE makes no profit from the sale of festival cards).

In order to avoid any unforeseen circumstances such as network failure (when there are too many people at one place), we strongly recommend using festival cards as it is a tested system and it is the safest and fastest paying method on all bars.

How to get back your card balance in case there is anything left on the card?

You can get your money back at any CASH DESK during the event and up to 1 hour after the end of the event (08:00).

You will be able to use the remaining amount from your festival card at the afterparty at EXE CLUB (starting at 05:30 on March 10th), right after the event at ARENA SOFIA.

CASH DESK working hours: 22:00 - 08:00

If there is a closed cash desk due to any unforeseen circumstances, we encourage you to go look for a working cash desk before the end of the working hours - 08:00

You will get your exact card balance back. If any of the staff members runs out of change, your card balance will be rounded up to BGN 5.

If you lose or damage the card, you can get it reissued at the nearest CASH DESK by showing an issue bill and the first top-up bill to a cashier.

The card will be deactivated after the event - you can keep it as a memory of the experience.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Следните линии имат маршрути, които минават близо до Arena Sofia: автобус: 280, 305, 5; метро: М1, М4; тролейбус: 11, 5

НЕ препоръчваме да идвате със своите автомобили, тъй като капацитетът на паркинга е ограничен.

RAVE ВХОДОВЕ - За по-лесно придвижване на гостите на събитието, притежателите на rave билети влизат през B-0 или през B-1 (стълбите на залата). На място ще има стюарди, които могат да съдействат при нужда. За да бъде спазван редът при влизането, на място ще има серпентина. Няма да се толерира предреждането.

Събитието е 18+

Клиент, който е под 18г, не се допуска до събитието. Сумата за закупения билет НЕ се възстановява.

Организаторът не носи отговорност за валидността на билети, закупени от неофициални източници. Притежателите на невалидни билети няма да бъдат допуснати до събитието.

При скъсване, повреда или загуба на гривната за достъп, организаторът НЕ носи отговорност за възстановяване на достъпа на клиента до събитието и съответната зона.

НЕ се допускат хора с абсолютно никакви течности, храна, големи предмети, оръжия, остри предмети, фототехника, раници, парфюми, забранени субстанции.

При проблемна ситуация, охраната има право да преустанови достъпа до събитието на всеки един клиент.

Организаторът НЕ носи отговорност за изгубени вещи на територията на събитието.

Гардеробът носи отговорност единствено за оставените по регламентирания начин якета и не носи отговорност за други поставени или забравени вещи. При загубено номерче, якето ще бъде възстановено след края на събитието, в рамките на 7 дни.

Тоалетните ще бъдат обозначени. За да сте сигурни, че няма да чакате на опашка, прегледайте картата на събитието за обозначените локации (Открийте картата в дискусията на събитието във Facebook). Достъпът до тоалетните е напълно безплатен.

Всички стюарди, супервайзъри и охрани ще имат идентификационни номера, които трябва да бъдат поставени на видимо място. При проблем, сигнализирайте на най-близките до вас супервайзъри. Имате възможността да пишете и на [email protected] с всякаква обратна връзка.

Събитието е изцяло cashless. Пари в брой се приемат само на CASH DESK касите.

Двете фоайета на B-0 и B-1 ще имат CHILL ZONE, с фотокорнери, места за отдих и щанд с finger food.

CASH DESK ИНФОРМАЦИЯ

Събитието elrow Sofia - Enchanted Forest на 9ти март в зала ARENA SOFIA ще бъде изцяло CASHLESS и персоналът на събитието няма да приема пари в брой, освен на обозначените за това CASH DESK каси.

Ще може да използвате, както своите дебитни и кредитни карти MASTERCARD и VISA, така и фестивални карти за еднократна употреба, които може да закупите на място, по време на събитието на всяка CASH DESK каса срещу такса от 3лв (това е реалната стойност на картата и екипът на EXE няма печалба от продажбата на фестивални карти).

За да избегнете форсмажорни обстоятелства като разпадане на мрежата при струпване на много хора, силно препоръчваме да ползвате фестивални карти, тъй като това е затворена система и е най-сигурният и бърз метод за заплащане на всички баровете.

Как да получите обратно остатъка от парите в картата, в случай, че има такъв?

Сумата може да ви бъде изплатена на всяка CASH DESK каса по време на събитието и до 1 час след края (08:00ч).

Ще може да ползвате сумата по фестивалната си карта и на афтърпартито в EXE CLUB от 05:30ч. на 10ти март, веднага след събитието в ARENA SOFIA.

Работно време на CASH DESK касите: 22:00ч - 08:00ч

Винаги е възможно да има непредвидени ситуации и някоя от касите да затвори. В този случай, търсете работеща каса преди 08:00ч.

Сумата от фестивалната карта ще ви бъде възвърната с точност, но винаги има шанс с напредването на вечерта да свършат дребните и служителите да нямат възможност да се върне точно. В такива случаи, ще се закръгля на 5лв.

При загуба или повреда на картата, тя ще ви бъде преиздадена като покажете бележка от издаването и първото зареждане на касиер от най-близката до вас CASH DESK каса.

След събитието картата ще бъде деактивирана и може да си я запазите за спомен.

X